Chaos v zákonoch

Zdroj: e.dennikn.sk

27.11.2019 Monitoring médií
Chaos v zákonoch
"Legislatívne prostredie sa stalo úplne nepredvídateľným. Najmä v poslednom čase legislatívnu iniciatívu prebrali poslanci. Nie je možné, aby sa vláda dozvedala zo Zbierky zákonov o tom, čo poslanci schválili. Toto je stav, ktorý tu od roku 1993 ešte nebol,“ hodnotí Rastislav Machunka z Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR).
Pripomína, že už v programovom vyhlásení tejto vlády je iniciatíva „Rule of Law“, ktorá hovorí o predvídateľnom a udržateľnom podnikateľskom prostredí, o tom, že zákony sa prijímajú transparentne, robia sa k nim dopadové štúdie. Vláda to podľa predstaviteľov biznisu síce dodržiava, no v parlamente to už neplatí. A prijímanie poslaneckých návrhov bez predošlého pripomienkovania a diskusií sa stalo pomaly pravidlom.
Zamestnávatelia už majú pocit, že Slovensko začalo zaostávať za okolitými krajinami, napríklad čo sa týka inovácií, vedy a výskumu, no aj v ďalších oblastiach.

V obsahovej reforme hodnotia pozitívne v podstate len duálne vzdelávanie, inde zásadný pokrok nevidia.

Zamestnávatelia pripomenuli aj problém so schvaľovaním rozpočtu, ktorý je podľa nich nastavený nereálne. O súdnictve hovoria, že je nepredvídateľné a nemôžu sa spoľahnúť na to, že je férové.

Hovoria aj o tom, že z krajín OECD ohrozuje robotizácia práve Slovensko, no krajina nie je na to pripravená. Preto treba zmeniť výchovu a vzdelávanie mladých ľudí. „Musíme investovať do kvality top učiteľov,“ hovoria zamestnávatelia. Za dôležité považujú aj udržanie najtalentovanejších študentov, ktorým často chýba širšia perspektíva a motivácia zostať pracovať v tejto krajine.

Vravia, že mnoho investícií na Slovensku ide do hmotných vecí, napríklad do výstavby diaľnic, no zabúdame na nehmotnú sféru. „Máme mnoho inovácií, no absolútne sa nepodporujú.“

Pod 20 návrhov sa podpísali americká, holandská, švédska, slovensko-rakúska, taliansko-slovenská, francúzsko-slovenská obchodná komora, ďalej Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, RÚZ, SOPK, Business Leaders Forum, Industry Innovation Cluster, Podnikateľská aliancia Slovenska a Slovak Compliance Circle.

Čo zamestnávatelia navrhujú: Politikom poslali minulý týždeň list aj s odporúčaniami a pozvali ich na predvolebné diskusné stretnutie, ktoré bude 10. decembra.

Desatoro pre férové a predvídateľné podnikanie podľa zamestnávateľov:

 1. Prijímanie zákonov v parlamente až po diskusii. Podľa zamestnávateľov by pripomienkovanie zákonov a poslaneckých návrhov malo byť povinné.
 2. Koniec netransparentným zmenám – prílepkom do návrhov zákonov. Navrhujú zaviesť primeranú lehotu medzi druhým a tretím čítaním.
 3. Poctivé vyhodnotenia dôsledkov pri poslaneckých návrhoch zákonov.
 4. Nižšia frekvencia zmien zákonov. Napríklad by sa malo zaviesť pravidlo, že zákony sa budú prijímať vždy k 1. januáru.
 5. Reálna nezávislosť regulačných inštitúcií. Riešením je napríklad povinné verejné vypočutie kandidátov.
 6. Viac odbornosti a menej politických nominácií vo verejnej správe.
 7. Férový prístup uchádzačov (podnikateľov) aj verejnosti (kontrola) k verejným súťažiam. Riešením je podľa zamestnávateľov povinné zverejňovanie výziev na predkladanie ponúk aj pri zákazkách s nízkou hodnotou.
 8. Skrátenie dĺžky súdnych konaní. Napríklad by sa zaviedla tematická špecifikácia konkrétnych súdov.
 9. Zamedzenie škodám pri nesúlade zákonov s ústavou.
 10. Odbremenenie súdov a posilnenie dôveryhodnosti. Štátne súdy by mali akceptovať a propagovať riešenie obchodných sporov v rozhodcovskom konaní a akceptovať rozhodcovské rozsudky.

Desatoro pre krajinu talentu podľa zamestnávateľov:

 1. Odstránenie nesúladu medzi obsahom/formou vzdelávania a skutočnými potrebami (nielen) trhu práce.
 2. Školstvo ako atraktívne prostredie pre mladých ľudí a aktívne postavenie učiteľa v 21. storočí.
 3. Komplexný a funkčný systém celoživotného vzdelávania.
 4. Vyvážený a flexibilný Zákonník práce pre zamestnancov aj zamestnávateľov.
 5. Flexibilné formy zamestnávania a sloboda vo vzťahu zamestnanec – zamestnávateľ.
 6. Férové a vyvážené kolektívne pracovnoprávne vzťahy.
 7. Efektívnejšie a férovejšie skončenie pracovného pomeru.
 8. Viac flexibility pri uzatváraní pracovného pomeru na určité obdobie a pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 9. Predvídateľná minimálna mzda.
 10. Prílev talentov namiesto odlivu mozgov.