Centrum sociálneho dialógu II.

Národný projekt Centrum sociálneho dialógu II.

Základné informácie

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len IA MPSVR SR) začala dňa 1. júna 2016 implementovať národný projekt Centrum sociálneho dialógu II.


Prijímateľ: IA MPSVR SR

Sociálni partneri:

  • Konfederácia odborových zväzov (KOZ)
  • Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ)
  • Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)
  • Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)

Alokácia: 14 450 363,36 EUR

Územná platnosť: všetky samosprávne kraje Slovenskej republiky

Realizácia: 6/2016 – 7/2021

Zámerom projektu je prehĺbiť a skĺbiť praktické skúsenosti a zručnosti osôb pôsobiacich v organizačných štruktúrach sociálnych partnerov nielen v oblasti kolektívneho vyjednávania, ale aj pri formovaní sociálneho partnerstva v rámci sociálneho dialógu na všetkých jeho úrovniach, a to prostredníctvom:

  • vzdelávania ako budovania odborných kapacít sociálnych partnerov

Cieľom tejto aktivity je príprava novej generácie predstaviteľov zástupcov štátu, zamestnávateľov a zamestnancov, ktorí budú poznať nielen odborárske a zamestnávateľské prostredie, ale budú schopní vnímať aj dopady opatrení vyplývajúcich z novej medzinárodnej deľby práce. Realizácia projektu podporí diskusie a vyjednávania medzi sociálnymi partnermi a inštitúciami verejnej správy. Vytvorí podporné mechanizmy pre tréning štruktúr v sociálnom dialógu, priestor pre možnosť mobilít a transferu skúseností, príkladov dobrej praxe a know-how zo zahraničia na Slovensko.

Cieľ projektu:

Vytvorenie priestoru pre vyjednávanie medzi sociálnymi partnermi s cieľom zefektívniť a skvalitniť prípravu legislatívy na tripartitnej úrovni a budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov.

Cieľové skupiny:

  • sociálni partneri
  • zamestnanci
  • zamestnávatelia

Plánované aktivity projektu:

Hlavná aktivita:

Budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov

Podaktivity:

  • koordinácia a vecné riadenie projektu
  • vzdelávanie ako budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov


Podporná aktivita:

Publicita, informovanosť a podporné činnosti

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.