Bez vody nebudú fungovať základné výrobné procesy

Zdroj: hnonline.sk

01.12.2022 Monitoring médií
Bez vody nebudú fungovať základné výrobné procesy


Nerozumieme postupu kompetentných, ktorí začínajú s podporou od konca reťazca.
Asociácia vodárenských spoločností dlhodobo upozorňuje kompetentných vládnych predstaviteľov na vážnu situáciu v súvislosti s enormným nárastom cien elektrickej energie a plynu pre prevádzkovateľov verejných vodovodov a verejných kanalizácií. V snahe nájsť riešenia sme predložili návrh legislatívnych zmien, ktorým by boli prevádzkovatelia verejných vodovodov a verejných kanalizácií zaradení do kategórie chránených koncových odberateľov elektriny a plynu. Náš návrh však prepadol pomyselným výberovým sitom a do podporných opatrení nebol zaradený.
Je zarážajúce, že Národná rada schválila podporu pre domácnosti aj pre 120 energeticky náročných podnikov. O pomoci pre prevádzkovateľov verejných vodovodov a verejných kanalizácií, ktorí vykonávajú svoju činnosť v prospech nás všetkých, neuvažuje. Akú účinnosť bude mať pomoc domácnostiam, keď nebudú mať prístup k pitnej vode? Ako bude prebiehať výroba v 120 vysoko energeticky náročných podnikoch, keď do výrobných technológií nebude prúdiť voda? Voda je esenciálna zložka životného prostredia a základná surovina všetkých výrobných procesov.
Bez trvalého prístupu k vode sa zastaví hospodárstvo celej krajiny. Preto nerozumieme postupu kompetentných, ktorí začínajú s podporou od konca reťazca. Ak chcem budovať niečo pevné a stabilné, musím začať od základu a tým základom je pre nás voda. Dovolím si upozorniť, že všetky oblasti nášho hospodárstva, občianskej vybavenosti a života sú závislé od nepretržitej dodávky pitnej vody. Pre trvalú udržateľnosť kvality životného prostredia je zasa potrebné odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
Výpadok plynu by zničil priemysel, čo nemôžeme dopustiť
V súčasnosti bežné prevádzkové náklady na elektrickú energiu tvoria okolo 12 percent z celkových nákladov našich spoločností. Od januára 2023 narastú tieto náklady na 40 a viac percent. Pri takom enormnom náraste prevádzkových nákladov nebudeme schopní zabezpečiť plynulú dodávku pitnej vody ku koncovým odberateľom, čo ochromí bežný život všetkých občanov Slovenska a zastaví hospodársku činnosť priemyslu. Ešte väčší problém nastane v prípade zastavenia prevádzky čistiarní odpadových vôd. Ich vyradenie z činnosti bude viesť k environmentálnej katastrofe s medzinárodnými dôsledkami. Ako zástupca prevádzkovateľov verejných vodovodov a verejných kanalizácií žiadam vládnych predstaviteľov, aby zakročili a zabezpečili prístup k pitnej vode pre naše Slovensko.