AZZZ so znepokojením sleduje situáciu pri zákone o dani z nadmerného zisku

AZZZ so znepokojením sleduje situáciu pri zákone o dani z nadmerného zisku

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR so znepokojením sleduje situáciu ohľadom návrhu zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením, ktorý vláda prijala 9. februára. Podľa generálneho sekretára AZZZ Ota Nevického návrh zákona predložili a schválili v rozpore so štandardným legislatívnym procesom, bez pripomienkového konania a možnosti podnikateľského sektora vyjadriť sa.

Takýto postup je podľa neho v príkrom rozpore so zásadami právneho štátu a významným spôsobom narúša dôveru celej podnikateľskej verejnosti a zamestnávateľov v predvídateľnosť legislatívneho procesu.

Tento postup vlády podľa Nevického nič neodôvodňuje. Súčasná situácia s rastom cien elektriny je vecou, ktorú je potrebné riešiť systémovo, v riadnom procese, v konzultáciách so všetkými dotknutými subjektmi.

Podľa AZZZ sa podnikateľskej verejnosti vysiela veľmi silný odkaz, že vláda môže kedykoľvek, akýmkoľvek spôsobom rozhodnúť prakticky ´z večera do rána´ o zdanení akéhokoľvek subjektu či sektora, čo je v demokratickej krajine neprípustné.

Z vecného hľadiska je podľa AZZZ návrh zákona diskriminačný, pretože sa zameriava na jednu konkrétnu firmu, a to Slovenské elektrárne. Návrh je disproporčný, keďže môže viesť priamo či nepriamo k bankrotu danej spoločnosti či narušeniu jej riadneho fungovania. Môže mať ďalekosiahle priame a bezprostredné dôsledky na financujúce banky, bankový sektor, tisíce dodávateľov a zamestnancov spoločnosti.
Tento zásah do podnikateľského prostredia, do riadneho fungovania akejkoľvek spoločnosti na Slovensku, spôsob prijímania a obsah tohto návrhu zákona otrasie podľa asociácie dôverou všetkých investorov a má potenciál zásadne poškodiť ekonomiku Slovenskej republiky.
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR vyzýva koalíciu, aby tento návrh zákona stiahla z rokovania Národnej rady SR a zabránila tak vzniku nepredvídateľných dopadov.
Štát by podľa návrhu zákona, ktorý 9. februára schválila vláda, mal od výrobcov elektriny z jadrových zariadení žiadať 50 % sumy vyrátanej ako súčin množstva vyrobenej elektriny v tomto jadrovom zariadení a dodanej na trh s elektrinou za zdaňovacie obdobie vyjadrenej v megawatthodinách a nadmerného zisku. Nadmerný zisk rezort hospodárstva stanovil ako rozdiel priemerných cien elektrickej energie na burze za obdobie od 1. januára roka, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu roku, do 30. júna roka, ktorý predchádza rozhodujúcemu roku, a ekonomických nákladov na výrobu elektriny v jadrovom zariadení v eurách za megawatthodinu.
Klub 500 zásadne odmieta návrh zákona o dani z nadmerného zisku
Klub 500 zásadne odmieta návrh zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením ako celok a žiada jeho stiahnutie z rokovania Národnej rady SR.
„Schválený návrh zákona považujeme za hazardovanie s dôverou investorov. Je priamym útokom na právo podnikať v tejto krajine, pretože vysiela všetkým podnikateľom silný signál, že vláda im môže kedykoľvek siahnuť na majetok,“ zdôraznil predseda Klubu 500 Vladimír Soták.
Klub 500 preto v piatok adresoval otvorený list predsedovi vlády SR, ministrovi financií SR a ministrovi hospodárstva SR.
„Pre členov Klubu 500 je neprípustné a neprijateľné, aby namiesto konštruktívnej diskusie ministra financií s podnikateľským sektorom o hľadaní možností kompenzácií rastúcich cien energií, ale aj zdrojov ich financovania vláda siahla na majetok súkromnej spoločnosti spôsobom, ktorý hraničí so znárodnením. Konštatujeme, že vláda týmto vyjadrila svoj postoj nielen k jednej spoločnosti, ale k celému podnikateľskému prostrediu,“ uviedol okrem iného v otvorenom liste Klub 500.
Klub považuje návrh zákona za diskriminačný, disproporčný, ktorý môže viesť k dlhodobým a nepredvídateľným dosahom na ekonomiku Slovenska, bankový sektor a celé podnikateľské prostredie, a v konečnom dôsledku aj na zamestnanosť na Slovensku.
Vyzýva preto vládu a poslancov, aby odmietli populistické, narýchlo a bez akejkoľvek diskusie prijímané riešenia a tento podľa Klubu 500 zlý a nepremyslený návrh zákona odmietli a začali vecnú diskusiu podľa legislatívnych pravidiel.
Štát by podľa návrhu zákona, ktorý 9. februára schválila vláda, mal od výrobcov elektriny z jadrových zariadení žiadať 50 % sumy vyrátanej ako súčin množstva vyrobenej elektriny v tomto jadrovom zariadení a dodanej na trh s elektrinou za zdaňovacie obdobie vyjadrenej v megawatthodinách a nadmerného zisku. Nadmerný zisk rezort hospodárstva stanovil ako rozdiel priemerných cien elektrickej energie na burze za obdobie od 1. januára roka, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu roku, do 30. júna roka, ktorý predchádza rozhodujúcemu roku, a ekonomických nákladov na výrobu elektriny v jadrovom zariadení v eurách za megawatthodinu.