Asociácia zdravotných poisťovní

}
Asociácia zdravotných poisťovní
Asociácia zdravotných poisťovní KANCELÁRIA AZP SR, Kominárska 141/4, 831 04 Bratislava 0903 217 234 www.azpsr.sk

ROZHODUJÚCE CIELE AZP SR

 • Obhajovanie záujmov zdravotných poisťovní v systéme zdravotníctva Slovenskej republiky
 • Presadzovanie moderného systému zdravotného poistenia v Slovenskej republike
 • Presadzovanie kontinuálneho zlepšovania kvality zdravotného poistenia vo väzbe na zdroje
 • Zabezpečovanie a koordinácia odborných stanovísk a postojov k vykonávaniu verejného zdravotného poistenia
 • Výmena informácií a skúseností medzi členmi AZP SR;
 • Zastupovanie členov AZP SR na národnej a medzinárodnej úrovni

PRIORITY PRE ZDRAVOTNÍCTVO

 1. Kvalita a bezpečnosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  a) podpora hodnotenia kvality a efektívnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zabezpečenie verejne dostupných a zrozumiteľných informácií pre pacientov,
  b) zavedenie manažmentu chronických chorôb posilením úlohy všeobecných lekárov a integráciou starostlivosti o chronicky chorých.
 2. Efektívnosť pri vynakladaní zdrojov v zdravotníctve
  a) zavedenie DRG – ako nástroja na transparentné a spravodlivé odmeňovanie nemocníc,
  b) podpora procesu hodnotenia efektívnosti liekov a medicínskych postupov (HTA – Health Technology Assesment),
  c) zavedenie e – Health.
 3. Súťaž medzi zdravotnými poisťovňami
  a) podpora súťaže a konkurencie v zdravotnom poistení ponechaním možnosti zdravotným poisťovniam dosahovať zisk a vytváraním vhodných podmienok pre nových súkromných investorov,
  b) rozšírenie ponuky produktov ponúkaných zdravotnými poisťovňami, napr. zavedením motivačných programov pre zvyšovanie zodpovednosti poistencov o vlastné zdravie, zavedenie osobných zdravotných účtov.
 4. Dostatok zdrojov v zdravotníctve
  a) zvýšenie platby štátu na financovanie parlamentom schválených úprav miezd zdravotníckych pracovníkov,
  b) zavedenie viaczdrojového a sociálne únosného financovania zdravotníctva, napr. zavedením nominálneho poistného, osobných zdravotných účtov s dobrovoľnou účasťou.
 5. Dlhodobá a sociálna starostlivosť
  ​a) zavedenie samostatného programu poskytovania a financovania dlhodobej a sociálnej starostlivosti s cieľom zlepšiť kvalitu života starnúcej populácie.

Zástupcovia

Michal Štofko člen Prezídia AZZZ SR