Asociácia zamestnávateľských zväzov sa obrátila na Vlčanovo ministerstvo, volá po podpore potravinárskeho priemyslu

Asociácia zamestnávateľských zväzov sa obrátila na Vlčanovo ministerstvo, volá po podpore potravinárskeho priemyslu
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) žiada od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) podporu potravinárskeho priemyslu. Bez investícií podľa asociácie nebude možné zvýšiť podiel slovenských potravín na pultoch maloobchodu.
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) tak reaguje prostredníctvom AZZZ na návrh Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 až 2027. Informuje o tom Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora na webovej stránke.
Navrhli presunúť zdroje
AZZZ rovnako žiada znížiť alokáciu na pozemkové úpravy na 40 miliónov eur. Ostatné položky ako investície do spoločných opatrení a zariadení, prvky zelenej a modrej infraštruktúry, prístup k pôde a inú infraštruktúru navrhuje AZZZ riešiť zo zdrojov Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) a to napríklad v rámci Plánu obnovy.
„Pozemkové úpravy je možné financovať aj z nakumulovaných zdrojov Slovenského pozemkového fondu, ktorý vo Výročnej správe Slovenského pozemkového fondu (SPF) za rok 2020 uvádza na bankových účtoch sumu 289 262 669 eur. Tieto zdroje (60 miliónov eur) navrhuje AZZZ presunúť na podporu chovu dojníc, na oblastí s prírodnými a inými špecifickými obmedzeniami (ANC) oblastí, spracovateľský priemysel,“ uvádza SPPK.
AZZZ požaduje, aby žiadateľ nemal povinnosť aplikovať Ekoschémy resp. ich časť, ktorá sa vzťahuje k maximálnej výmere súvislo obhospodarovanej plochy na celej výmere podniku, ale aby na splnenie požiadavky Ekoschém postačovalo zapojenie 80 až 90 percent výmery podniku. Zavádzanie Ekoschém by malo byť tiež postupné, konkrétne sa požaduje variabilita vo veľkosti rozdelenej výmery 30 percent ročne.
Povinná registrácia osôb
Rovnako by sa malo stropovanie platieb na oblasti s prírodnými a inými špecifickými obmedzeniami (ANC) a stanoviť maximálne na úroveň súčasného programovacieho obdobia. Zväz žiada zvýšiť alokáciu na oblasti s prírodnými a inými špecifickými obmedzeniami na úroveň 85 miliónov eur ročne a odstupňovať sadzby ANC platieb vo vzťahu k hustote ich zaťaženia hospodárskymi zvieratami.
Regionálne štruktúry SPPK navrhuje zväz zaradiť do činnosti Regionálnych kompetenčných centier v rámci Strategického plánu SPP na roky 2023-2027 pre terénne poradenstvo v rámci systému poľnohospodárskych znalostných a inovačných systémov (AKIS).
Zväz žiada podmieniť zapojenie subjektov do poberania akýchkoľvek dotácií do poľnohospodárstva a potravinárstva vrátane zdrojov Európskej únie I. a II. piliera. Za aktívneho farmára by sa považovala osoba, ktorá by bola registrovaná do celoštátneho registra poľnohospodárov a potravinárov.
Povinnou registráciou osôb v osobitnom registri by sa tiež sprehľadnil systém poskytovania dotácií do poľnohospodárstva a potravinárstva, zvýšila by sa transparentnosť a znížilo riziko dvojitých deklarácií v systéme priamych platieb. Zabezpečilo by sa zníženie snahy neoprávnených osôb profitovať z dotácií a zvýšila by sa edukácia nových poľnohospodárov. Rovnako by sa mala doplniť agroenvironmentálno-klimatická intervencia na ornej pôde v oblasti biodiverzity pre lepšie štruktúry pôdy.