Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR

}
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Lúčna 2, 984 17 Lučenec aszssr.sk

Poslaním Asociácie ako združenia zamestnávateľov je presadzoval oprávnené záujmy stredných zdravotníckych škôl, záujmy pracovníkov v rezorte zdravotníckeho školstva, poukazovať na jeho potreby, smerovania a ciele. Cieľom je získať pre svojich členov väčšiu možnosť aktívne ovplyvniť ďalší vývoj stredného zdravotníckeho školstva.

Docieliť:, aby zástupca Asociácie bol prizývaný na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ku všetkým jednaniam, týkajúcich sa stredného zdravotníckeho školstva, zároveň aby bol prizývaný k rokovaniam akreditačnej komisie pri schvaľovaní a určovaní siete študijných odborov. Spolupracovať. aj s inými orgánmi a organizáciami kompetentnými v oblasti výchovy a vzdelávania.

Asociácia chráni zákonné práva a záujmy stredných zdravotníckych škôl vo všetkých oblastiach ich činnosti / zamestnávateľskej, výchovnovzdelávacej; ekonomickej a legislatívnej / .Podieľa sa na tvorbe optimálnych modelov pedagogického i ekonomického riadenia v zdravotníckom školstve a presadzuje priority vo výchove a vzdelávaní.

Zástupcovia

Miroslav Sekula člen Prezídia AZZZ SR