Asociácia nemocníc Slovenska

}
Asociácia nemocníc Slovenska
Asociácia nemocníc Slovenska Kollárova 2, 036 59 MARTIN +421 43 / 413 59 27 www.asociacianemocnic.sk

ANS vznikla 20. marca 1991 na zakladajúcom zhromaždení v Martine. ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením právnických osôb, lôžkových prípadne iných zdravotníckych zariadení s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, poskytujúcich zdravotnú starostlivosť.
Úlohy ANS sú najmä :
– kvalifikovane zastupovať záujmy členov ANS vo vzťahu k ústredným orgánom a úradom, k orgánom štátnej správy a k iným právnym subjektom,
– trvalo zabezpečovať výmenu skúseností a vytvárať priestor pri riešení spoločných problémov, odborných záujmov a pod.
– byť partnerom pri vytváraní zmluvných vzťahov so zdravotnými poisťovňami,
– sprostredkúvať styk medzi nemocnicami, zdravotníckymi zariadeniami a zabezpečovať zahraničné vzťahy
– organizovať semináre a sympóziá a iné odborné stretnutia zástupcov nemocníc a zdravotníckych zariadení
– zabezpečiť konzultačno-poradenskú službu,
– oboznamovať verejnosť so svojou činnosťou a s problematikou zdravotníckych zariadení
Orgánmi ANS sú :
– Zhromaždenie členov ANS – tvoria ho zástupcovia jednotlivých členov (riaditeľ alebo ním poverený zástupca)
– Rada ANS – je výkonným a riadiacim orgánom ANS. Počet členov Rady ANS je 11, podľa počtu regiónálnych ANS
– Dozorná rada ANS – je kontrolným orgánom ANS.
– Regionálna ANS – združuje nemocnice príslušného regiónu ANS. Zástupca regionálnej ANS je členom Rady ANS
– Prezident ANS – realizuje rozhodnutia Rady ANS a Zhromaždenia členov ANS.
– Kancelária ANS – organizačne zabezpečuje činnosť
V súčasnosti má ANS 67 členov.
V roku 1994 sa ANS stala riadnym členom EAHM (Európskej asociácie riaditeľov nemocníc) a v roku 2004 riadnym členom HOPE /Stálej komisie nemocníc pri Európskej únii/.

Zástupcovia

MUDr. Marián Petko, MPH Prezident, riaditeľ NsP Sv. Jakuba, n.o., Ul. sv. Jakuba 21 085 76 BARDEJOV +421 54 / 478 86 64
Ing. Miroslav Valaštík Člen Porady generálnych sekretárov AZZZ SR, riaditeľ Kancelárie ANS Kollárova 2 036 59 MARTIN +421 43 / 413 59 27