Ani odvody, ani dane z dividend. Sme proti

Ani odvody, ani dane z dividend. Sme proti

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení určite napadne zdaňovanie dividend a tvrdí, že ani súčasné odvádzanie poistného z dividend zdravotným poisťovniam nemá opodstatnenie, povedal pre HN viceprezident Rastislav Machunka.

Návrh rezortu financií, ktorý predložil do medzirezortného pripomienkového konania, počíta s tým, že by sa zdravotné odvody do zdravotných poisťovní zrušili a nahradila ich daň, ktorá by smerovala do štátneho rozpočtu. Súhlasíte?

Nesúhlasíme so zdanením dividend, a ani s doterajším platením odvodov z dividend na zdravotné poistenie. Návrh počíta s 15-percentnou výškou dane z dividend. Takéto opatrenia chápeme ako istý nástroj v čase krízy, avšak dnes už je to bariéra v normálnom podnikaní. Brzdí motiváciu firiem ísť do niečoho nového, tvoriť nejaký hodnotný produkt. Určite do konca júla podáme k návrhu pripomienky.

Návrh počíta aj so znížením dane z príjmov právnických osôb z 22 percent na 21 percent, teda o jedno percento s tým, že znižovanie dane bude každoročne prehodnocovať. Ste s tým spokojní?

Obávame sa, aby po znížení nebol rôznymi skrytými formami upravovaný základ dane. Štát by sa tak snažil zníženie kompenzovať. Také riziko sa vylúčiť nedá, avšak očakávame celkové zníženie daňového zaťaženia.

Podnikatelia vrátane umelcov a iných samostatne zárobkovo činných osôb si budú môcť vo vyššej sume uplatniť paušálne výdavky. Teraz si môžu znížiť daňový základ o 40 percent, maximálne však o 5 040 eur ročne. Túto hornú hranicu navrhuje rezort financií zvýšiť. Pripomeňme, že ide len o neplatiteľov DPH alebo tých, ktorí platia DPH len časť roka a s príjmami do 49 790 eur. Ako to hodnotíte?

To je určite v poriadku. Je to jeden z účinných nástrojov na to, aby živnostníci a menšie firmy dokázali ľahšie podnikať.

Vysoké sú aj poplatky pri vydávaní záväzných stanovísk pri transferovom oceňovaní v prípade obchodov s tretími krajinami, mimo únie. Navrhujete v tom nejakú zmenu?

Určite by sa mali znížiť. Zaplatiť 3 -tisíc až 10 -tisíc eur za stanovisko je neúmerné tomu, čo musí daňová správa vynaložiť na jeho vydanie. Je to absolútne popretie dobrej myšlienky. Záväzné stanoviská majú poslúžiť podnikateľom, aby sa vyhli problémom pri obchodovaní s tretími krajinami. Prijmeme rozumný poplatok, v ktorom by sa premietli náklady na prácu dobre plateného kvalitného úradníka. Avšak poplatky vo výške, ako sa navrhujú, si neúčtujú ani daňoví poradcovia.

Od budúceho roka sa zavádza samozdanenie dovozu tovaru z tretích krajín. Namiesto platenia dane colným orgánom pri dovoze tovaru, by podnikatelia priznávali a platili daň daňovému úradu a súčasne by si uplatňovali vratky dane. Rezort si od toho sľubuje pozitívny dopad na ich casch flow. Mohli by se sa aj k tomu vyjadriť?

Ťažko teraz hodnotiť túto zmenu. Podrobne musíme všetky navrhované aj platné zmeny ešte prerokovať spoločne s organizáciami združenými v asociácii.