Vzdelávanie

„Učíme sa pre život, nie pre školu.“

SENECA

 

Výchovu a vzdelávanie  vnímame ako otázku zachovania kultúry, biologickej, historickej a kultúrnej reprodukcie spoločnosti, otázku prežitia národa a štátu, otázku konkurencieschopnosti, hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorá rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje kvalitu života aj hodnotovú orientáciu všetkých členov spoločnosti.

Za formovanie OVP sú spoločne zodpovedné vlády štátov, sociálni partneri, poskytovatelia OVP, učitelia, školitelia aj študenti – všetci musia mať spoločný záujem na spolupráci v čo najužšom meradle.

Národné systémy OVP ako hráči na svetovom trhu vzdelávania musia byť prepojené s ostatným svetom, aby spĺňali moderné požiadavky a boli konkurencieschopné.

Musíme vylepšiť náplň OVP tak, aby zodpovedala meniacim sa požiadavkám trhu práce. Zapojenie potrieb meniaceho sa trhu práce do poskytovania OVP z dlhodobého hľadiska vyžaduje lepšie chápanie vznikajúcich odvetví i zručností a zmien prebiehajúcich v súčasných zamestnaniach. V spolupráci so zainteresovanými stranami musíme pravidelne skúmať štandardy povolaní a vzdelávania/odbornej prípravy, ktoré určujú, čo možno očakávať od držiteľa osvedčenia alebo diplomu.

V spolupráci so zainteresovanými stranami musíme pravidelne skúmať štandardy povolaní a vzdelávania/odbornej prípravy, ktoré určujú, čo možno očakávať od držiteľa osvedčenia alebo diplomu. Ide teda o užšiu spoluprácu medzi zainteresovanými stranami, ktoré sa aktívne zúčastňujú na predvídaní zručností, ako sú zástupcovia profesijných sektorov, sociálni partneri, príslušné organizácie občianskej spoločnosti a poskytovatelia odbornej prípravy.

Dnešní žiaci a študenti budú v roku 2020 iba na začiatku svojej kariéry a budú mať pred sebou najmenej 30 rokov pracovného života. Niektorí z nich budú pracovať v zamestnaniach, ktoré dnes ešte neexistujú, a iní možno v zamestnaniach, ktoré zanikajú. Obsah, infraštruktúru a metódy OVP musíme pravidelne upravovať, aby sme udržali krok so zavádzaním nových výrobných technológií a meniacou sa organizáciou práce.

Praktická výučba ponúka ľuďom možnosť rozvíjať svoj potenciál. Praktická zložka výrazne prispieva k rozvoju profesionálnej identity a dokáže zvýšiť sebaúctu ľudí, ktorí by sa ináč možno pokladali za neúspešných. Učenie sa v praxi umožňuje zamestnaným ľuďom rozvíjať svoj potenciál a zároveň poberať plat. Efektívne OVP, ktoré umožňuje učenie sa pri práci aj mimo nej na celý alebo čiastočný úväzok, teda môže tiež výrazne prispieť k sociálnej súdržnosti v našich spoločnostiach.

Výchovu a vzdelávanie  vnímame ako otázku zachovania kultúry, biologickej, historickej a kultúrnej reprodukcie spoločnosti, otázku prežitia národa a štátu, otázku konkurencieschopnosti, hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorá rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje kvalitu života aj hodnotovú orientáciu všetkých členov spoločnosti.

Skĺbením praktickej výučby a kvalitného teoretického vzdelávanie je možné zabezpečiť efektívnu prípravu dostatočného množstva kvalifikovaných ľudských zdrojov a zároveň dosiahnuť aby „každý absolvent, ktorý má záujem pracovať, mal uplatnenie“

Cesta k tomuto cieľu vedie cez „Systém duálneho vzdelávania“. Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre konkrétne povolanie. Vyznačuje sa úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania na strednej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

Systém duálneho vzdelávania je unikátny tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy. Ďalším dôležitým aspektom systému je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školu, uzatvorený na zmluvnom základe formou duálnej zmluvy. Tieto vzťahy predpokladajú efektívnu koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka.

V zahraničí je tento systém vypracovaný a implementovaný už dlhšiu dobu a je zárukou úspešného riešenia  dlhodobej uplatniteľnosti absolventov stredného odborného vzdelávania a dostatku ľudského potenciálu pre hospodársky rozvoj  krajín.