Agropotravinári bojujú už 30 rokov

Zdroj: hnonline.sk

27.05.2022 Monitoring médií
Agropotravinári bojujú už 30 rokov

Vidíme zvyšujúce sa rozdiely v národných podporách európskych krajín pre sektor agropotravinárstva.
Svoj komentár by som chcel venovať slovenskému agropotravinárskemu priemyslu, ktorý si prostredníctvom svojej najväčšej inštitúcie – Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory – pripomína v týchto dňoch jej jubilejné 30. výročie.
V bohatej 30-ročnej histórii sa toho udialo rozhodne veľa, s čím sa poľnohospodári a potravinári museli vyrovnať. Okrem míľnikov ako vznik samostatnej republiky, členstvo v EÚ, vstup slovenských agropotravinárov na jednotný európsky trh, prijatie eura, riešili poľnohospodári a potravinári aj rozmach pôsobenia zahraničných obchodných reťazcov.Valí sa na nás tretia vlna zdražovania potravín. Ceny pritom už teraz rastú najrýchlejšie za dve desaťročia

Ďalej import potravín, a tým oslabovanie konkurencieschopnosti slovenských výrobcov, zvyšujúce sa rozdiely národných podpôr európskych krajín pre sektor agropotravinárstva, pozemkovú legislatívu, následky korupčných afér súvisiacich s prideľovaním agrodotácií, k tomu meniacu sa klímu či škody na úrode a krajine spôsobené počasím, ako aj rýchlo sa meniace pravidlá štátu pre agropotravinársky sektor.
Čerešničkou na torte v novodobých dejinách boli a sú dôsledky celosvetovej pandémie koronavírusu a najnovšie cenové šoky trhov základných agropotravinárskych komodít a energií ako následok vojny na Ukrajine s dosahom na prehlbovanie inflácie a otázku zachovania potravinovej bezpečnosti a stability v dodávkach potravín. Akékoľvek cenové šoky vnímame o to citlivejšie a aj preto by sme mali túto tému intenzívne riešiť a pýtať sa, čo môže urobiť vláda a EÚ, aby cenové šoky boli zmiernené.
Vyrobiť dostatok zdravých potravín je kľúčovou úlohou našich poľnohospodárov a potravinárov. V období dramatického zdražovania je však mimoriadne zásadné, aby boli aj naďalej zachované plynulé dodávky energií aj pre agropotravinársky sektor v obvyklom množstve a pri nemeniacich sa obchodných podmienkach.
Zdroje mnohých spoločností sú covidovou krízou vyčerpané nielen finančne, ale i personálne a nárast cien energií je neúnosný a bezprecedentný. Je preto potrebné, aby pri hľadaní riešení zmiernenia dosahov kritického vývoja na trhoch s elektrinou a so zemným plynom nebola ohrozená životaschopnosť a konkurencieschopnosť domáceho poľnohospodárstva a potravinárstva.
Podnikateľské prostredie , ktoré je momentálne veľmi krehké, potrebuje o to väčšiu predvídateľnosť a stabilitu. Aj tieto situácie nám však ukazujú, ktoré odvetvia národného hospodárstva sú skutočne stabilným základom národnej ekonomiky.
Agropotravinársky sektor má už tradične v národnom hospodárstve svoje nezastupiteľné miesto, nie je to však samozrejmosť, preto neustále apelujeme na to, že v takejto mimoriadnej situácii, v akej sa Slovensko nachádza, je veľmi dôležitá pravidelná a včasná komunikácia so zamestnávateľmi, keďže rozhodnutia vlády a parlamentu majú enormné dosahy na firmy podnikajúce v akomkoľvek odvetví.
Autor: Tomáš Malatinský