Aktuality

Už viac ako 30 rokov obhajujeme vaše podnikateľské záujmy

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR je najväčšou strešnou organizáciou, ktorá bola založená na vytváranie podmienok pre dynamický rozvoj podnikania v SR a na ochranu a presadzovanie spoločných zamestnávateľských, podnikateľských a obchodných záujmov členov.

Našimi členmi sú zamestnávateľské a podnikateľské zväzy a združenia s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky takmer vo všetkých odvetviach hospodárstva. Ich záujmy hájime už viac ako tridsať rokov a budeme v tom pokračovať aj naďalej.

Projekty

Členovia

Priemysel
Energetika

Živnostníci
Obchod a služby

Potravinárstvo
Pôdohospodárstvo

Školstvo
 

Zdravotníctvo
 

Výhody pre členov asociácie

  • Koordinujeme aktivity svojich členov pri riešení otázok spoločného záujmu a pri príprave spoločných stanovísk.
  • Vyjadrujeme sa k návrhom zákonov a ostatných právne záväzných predpisov, týkajúcich sa záujmov zamestnávateľov.
  • Koordinujeme činnosť zamestnávateľských orgánov v regiónoch a zastupuje záujmy zamestnávateľov v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny a v ďalších verejnoprávnych orgánoch a inštitúciách.​
  • Predkladáme vlastné návrhy a lobujeme v procese prípravy a prijímania závažných politicko-hospodárskych rozhodnutí na národnej i medzinárodnej úrovni.
  • Napomáhame zapájaniu podnikateľskej sféry do zahranično-obchodnej výmeny a aktívne spolupôsobíme pri formovaní obchodnej diplomacie SR

  • Podporujeme prácu svojich členov prostredníctvom ponuky informácii.

  • Vykonávame výchovnú, vzdelávaciu a poradenskú činnosť a organizujeme odborné podujatia, semináre a konferencie.

  • Zastupujeme svojich členov v medzinárodných organizáciách IOE, ILO, MKPP, ECOSOC a i., organizujeme spoluprácu s partnerskými podnikateľskými a zamestnávateľskými inštitúciami v zahraničí a tiež svoju prezentáciu v zahraničí.

  • Zabezpečujeme informovanosť verejnosti o svojich zásadných krokoch a stanoviskách a usilujeme sa o získanie jej dôvery a porozumenia.

Ako sa stať členom asociácie

Členstvo je dobrovoľné a členom AZZZ SR sa môže stať každá organizácia združujúca zamestnávateľské subjekty, ktoré zamestnávajú pracovníkov, majúca reprezentatívny charakter, celoslovenskú pôsobnosť, spravidla uzatvárajúca kolektívne zmluvy a tiež významný zamestnávateľský subjekt - Právnická osoba registrovaná na území SR, ktorá je členom niektorého z členských zväzov AZZZ SR.

Kontaktujte nás


Kontaktujte nás

Kontaktný formulár