Centrum sociálneho dialógu

S podporou Európskeho sociálneho fondu začalo Centrum vzdelávania MPSVR SR v apríli 2010 implementovať Národný projekt „Centrum sociálneho dialógu Slovenskej republiky „. Cieľom projektu je podporovať a posilňovať všetky formy sociálneho dialógu – tripartitného a bipartitného.

Zároveň prispieva k posilňovaniu tripartitných konzultácií na celoštátnej, odvetvovej, príp. aj regionálnej úrovni, ale aj bipartitného sociálneho dialógu – kolektívneho vyjednávania na odvetvovej a podnikovej úrovni. Projekt podporuje expertné kapacity sociálnych partnerov tak, aby boli schopní spolupracovať pri tvorbe príslušných právnych noriem, koncepcií, stratégií, ktoré sa týkajú ekonomického a sociálneho rozvoja so zreteľom na problematiku trhu práce.