Slovenská asociácia facility managementu

Cukrová 14
811 08 Bratislava
Slovenská republika
Telefón: +421 903 755 600
E-mail: safm@safm.sk
Web: www.safm.sk

Slovenská asociácia facility managementu je nezávislé neziskové združenie založené v roku 2009. Združuje fyzické a právnické osoby. Asociácia je občianskym združením pre rozvoj slobodnej spolupráce na neziskovom a partnerskom základe ako medzi jej členmi navzájom, tak aj členmi a nečlenmi. Facility management podľa európskej normy STN EN Facility management, platnej v SR od 09/2007 predstavuje integráciu činností v rámci organizácie za účelom zabezpečenia a rozvoja dohodnutých služieb, ktoré podporujú a zvyšujú efektivitu vlastných základných činností.

 

Poslaním asociácie je :

  • zabezpečiť výmenu informácií a skúseností medzi odborníkmi pôsobiacimi v oblasti facility managementu,
  • zabezpečiť výmenu know-how a skúseností v oblasti facility managementu na medzinárodnej úrovni, v rámci partnerských pobočiek v iných krajinách a s ďalšími relevantnými odbornými organizáciami národného a nadnárodného charakteru,
  • reprezentovať a presadzovať záujmy členov asociácie voči orgánom štátnej správy a samosprávy ako aj voči Národne rade Slovenskej republiky v rámci tvorby zákonov, všeobecne záväzných právnych aktov a iných dokumentov pre oblasť facility managementu,
  • iniciovať a podporovať vzdelávanie odborníkov z oblasti facility managementu.
  • stať sa platným členom EUROFM (“European Facility Management Network”)

 

Za účelom dosiahnutia svojho poslania asociácia vykonáva činnosti:

  • iniciovanie vybudovania vzdelávania facility managementu na stredoškolskej a vysokoškolskej úrovni,
  • podpora vytvorenia inštitúcie zameranej na vzdelávanie facility managerov s cieľom vydávania certifikátov o úspešnom absolvovaní vzdelania,
  • organizovanie konferencie z oblasti facility managementu (každoročne),
  • vystupovanie v úlohe odborného garanta podujatí s tématikou facility managementu,
  • vydávanie periodika so zameraním na facility management,
  • vytvorenie vlastnej webovej stránky,
  • vypracovanie štandardizácie priestorov (space management) a vybavenia objektov,
  • poskytovanie odborných rád z oblasti facility managementu,
  • aktívne podieľanie sa na vytváraní ďalších častí európskej normy facility managementu
  • vypracovanie etického kódexu facility managera.