Asociácia správcov registratúry

M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky

Asociácia správcov registratúry (ASR) je profesijné združenie, ktoré združuje spoločnosti v oblasti správy registratúry. Je jediným združením v danej oblasti v SR. Taktiež je členom Asociace komerčních spisoven v ČR. Jednou z aktivít ASR je intenzívna komunikácia s rôznymi orgánmi štátnej a regionálnej verejnej správy, ako aj s profesijnými združeniami a asociáciami, ktorých členovia sú potenciálnymi aktérmi diskusie o legislatívnom prevedení, implementácii a výkone správy registratúry. Preto ASR úzko spolupracuje s Ministerstvom vnútra SR a jednotlivými štátnymi archívmi. Hlavnými cieľmi ASR sú ochrana záujmov a zabezpečovanie právnej, odbornej, poradenskej a metodickej pomoci svojich členov, rozvoj a podpora zásad správy registratúry vykonávanej prostredníctvom tretej osoby, rozvoj a podpora IT v oblasti správy registratúry vykonávanej treťou osobou, akreditovaná vzdelávacia činnosť (organizovanie kurzov, seminárov a konferencií) v oblasti správy registratúry. V spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ), Slovenským živnostenským zväzom (SŽZ), Slovenskou asociáciou malých a stredných podnikov (SAMP), a Slovenskou živnostenskou komorou (SŽK) presadzovať záujmy podnikateľskej verejnosti pri správe registratúry v zmysle: JEDNODUCHO-EFEKTÍVNE-V SÚLADE SO ZÁKONOM.