Rokovanie HSR SR, 19.02.2018

Zdroj: hsr.rokovania.sk
Program rokovania:
  1. Návrh Plánu práce Hospodárskej a sociálnej rady SR na rok 2018
    Predkladá:predseda Hospodárskej a sociálnej rady SR
  2. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 247/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
    Predkladá:podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
  3. Návrh zákona o znižovaní administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    Predkladá:podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
  4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    Predkladá:predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra
  5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    Predkladá:podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  6. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov
    Predkladá:podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  7. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení neskorších predpisov
    Predkladá:podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  8. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov
  9. Predkladá:podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  10. Návrh zákona o rybárstve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov – Predkladá:minister životného prostredia
  11. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    Predkladá:minister hospodárstva
  12. Návrh zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    Predkladá:minister hospodárstva

Ďalšie články

Všetky články v tejto kategórii